Monthly Archives: November 2022

28.11.2022

Մաթեմատիկա 28․11․2022

1.Հաշվիր ամբողջ թվերի տարբերությունը:

46−65=-19

2.Հաշվիր՝

−34−(−34)=-34+34=0

3.Հաշվիր:

Առաջին պատուհանում տեղադրիր արդյունքի նշանը՝ «−» կամ «+»:

4−7=-3

4.Ցերեկը օդի ջերմաստիճանը +17°C էր, իսկ գիշերը այն իջավ 5 աստիճանով:

Նշիր, թե որքան դարձավ ջերմաստիճանը գիշերը:

Դրական թվերը գրիր առանց + նշանի:

Պատասխան՝17-5=12 ջերմաստիճանը գիշերը դարձավ

5.Որոշիր արտահայտության արժեքը:

+14−(+101)=14-101=14-101=-87

6.Գրիր այն թիվը, որը 27-ով փոքր է 15-ից:

Պատասխան՝

15-27=-12

7.Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

2940−6424=-3484

8.158-ը հակադիր թվեր են:

Դրանց գումարը հավասար է՝ -158+158=0

Դրանց տարբերությունը հավասար է՝-158-158=-316

9.c−103>−103 անհավասարությունը սխալ էճիշտ է, եթե c>0

ճիշտ է

10.Պարզիր, թե b-ի ո՞ր արժեքներն են բավարարում b−362>−362 անհավասարությանը:

Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը:

  • −27
  • ոչ մեկը չի բավարարում
  • −42
  • −9
  • −18
  • բոլորն էլ բավարարում են

29.11.2022

48.Տրված բառերից տեղ ցույց տվող ածանցների օգնությամբ նոր բառե´ր կազմիր: Գրի´ր գործածված ածանցները:

Հիվանդ-հիվանդանոց. ծաղիկ-ծաղկանոց. մուկ-մկնանոց. հայ-Հայաստան. նիստ-նստարան, այբուբեն-այբենարան. դաս-դասարան. դպիր-դպրոց, դարբին-դարբնոց, հյուր-հյուրանոց. զորք-զորանոց. ռուս-Ռուսաստան. գործ-գործարան. բրուտ-բրուտանոց. կույս-կուսանոց. հույն-Հունաստան,.ուզբեկ-Ուզբեկստան. հնդիկ-հնդկաստան, թուփ-թփուտ, ծիրանի-ծարանանոց, ավազ-ավազուտ:

Կազմածդ  ո՞ր բառերն են մեծատառով սկսվում:

Հայաստան,Ռուսաստան,Հունաստան,Ուզբեկստան

51.Տրված գոյականներից ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել  հարցին պատասխանող բառեր (բայեր) կազմիր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծիր:

ա) Ամպ-ամպել. ծաղիկ-ծաղկել. վար-վարել. կար-կարել. unւգ-սգալ. երգ-երգել. ժողով-ժողովել. օճառ-օճառել:

բ) Գող-գողանալ. վախ-վախենալ, քար-քարանալ, մահ-մահանալ, մանուկ-մանկանալ, Էջ (իջ)-իջնել․ մայր-մայրանալ:

59.Տրված տրմատներով ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել հարցին պատասխանող բայեր կազմի´ր և դրանց մեջ բայ կազմող մասնիկներն ընդգծի´ր:

Նստ-նստել, սահ-սահել, վազ-վազել, կարդ-կարդալ, խաղ-խաղալ, տես-տեսնել,  հագ-հագնել, փախ-փախնել, սառ-սառել, թռ-թռնել, կպ-կպնել:

64.Տրված  բառերի իմաստները արտահայտի´ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝ դարավերջ — դարի վերջը,

աշխատասենյակ — աշխատելու համար նախատեսված սենյակ:

Գառնարած-գառներ արածեցնող

բարեսիրտ-բարի սիրտ ունեցող

չարամիտ-չարը մտածող

լեռնագագաթ-լեռների գագաթ

արա­գահոս-արագ հոսող

հարթավայր-հարթ վայր

աստղագիտություն-աստղերի մասին գիտություն

25․11․2022

542․Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։

63-35=28

544․Ստուգե՛ք հավասարությունը. ա) –34 + 21 = 21 + (–34), գ) –68 + 30 = 30 + (– 68), բ) 44 – 37 = –37 + 44, դ) 10 + (– 66) = –66 + 10։

Բոլորն էլ ճիշտ են

546․Տրված են –8 և +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն։

-8+5=-3,+3

8+(-5)=+3

547․Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

2 ·|2| – |–6| + 3=1

2 ·|-10| – |–6| + 3 =17

2 ·|+5| – |–6| + 3 =7

2 ·|-6| – |–6| + 3 =9

2 ·|-1| – |–6| + 3 =-1

2 ·|0| – |–6| + 3 =-3

548․Հաշվե՛ք. ա) |–3| + |+2| – 4=+1, գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=+5, բ) |–28| + |–6| – 25=9, դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56։

550․Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը և գտե՛ք նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) և D (–2) կետերի հեռավորությանը։

9,այո

556․Վիճակախաղի 500 տոմսից շահող են 50-ը: 1 տոմս գնելու դեպքում որքա՞ն է շահելու հավանականությունը:

Հավանականություն-1/10

25․11․2022

  1. Կարդա գրի’ր առակի ասելիքը։Պատմության իմաստը այն է, որ պետք է ցանկացած իրավիճակում փորձել ելք գտնել,ինչպես թռչնակը արեց։

2.Վերնագրի’ր առակը։

Խորամանկ թռչնակը։

Մի առևտրականի մոտ անազատության մեջ մաշվում էր մի թռչնակ: Մի անգամ առևտրականը պատրաստվում էր մեկնել Հնդկաստան՝ նրա հայրենիք: Թռչնակը խնդրեց, որ իր մասին պատմի ազատ թռչուններին:

Առևտրականն ազնվորեն պատմեց իր գերու մասին ինչ-որ վայրի թռչունի: Նա սատկած ընկավ գետնին: Առևտրականը մտածեց, որ դա իր սիրելի թռչնակի ընկերուհին էր, ու շատ վշտացավ:

Առևտրականը վերադարձավ տուն, ու թռչնակը հարցրեց, թե ինչ նորություն է բերել:

— Ավաղ, ես պատմեցի քո մասին ընկերուհիներիցդ մեկին, ու նա հենց այդ պահին վշտից մահացավ:

Հազիվ էր նա այսքանը ասել, թռչնակը անշնչացած ընկավ վանդակի հատակին:

— Ընկերուհու մահվան մասին լուրը սպանեց նրան,- մտածեց վշտացած առևտրականը:

Նա թռչնակին դուրս հանեց վանդակից ու դրեց պատուհանագոգին: Թռչնակը հենց նույն պահին պատուհանից դուրս թռավ: Նա պատուհանի առաջ թառեց ծառի ճյուղին ու ասաց վաճառականին.

— Անխելք, դա խորհուրդ էր իմ ընկերների կողմից, թե ինչպես վարվեմ, որպեսզի ազատվեմ գերությունից։ Եվ դա ինձ փոխանցվեց քո միջոցով։

Ու թռչնակը թռավ, վերջապես, ազատ:

3.Գործնական աշխատանք. կատարի’ր 24-28-րդ առաջադրանքները։

24․Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ և բացատրի՛ր օրինաչափությունը:

Ա. Ուժ-ուժեր, տարր,-տարրեր ծով-ծովեր, նավ-նավեր, կույտ-կույտեր, բերդ-բերդեր, շենք-շենքեր:

Բ. ճանապարհ-ճանապարհներ, գաղտնիք-գաղտնիքներ, հրաշք-հրաշքներ, մեքենա-մեքենաներ, շրջան-շրջաններ, շինություն-շինություններ, նավահանգիստ-նավահանգիստներ:

Գ. Գառ-գառներ, դուռ-դռներ, մատ-մատներ, մուկ-մկներ, թոռ-թոռներ, ձուկ-ձկներ, լեռ-լեռներ, բեռ-բեռներ:

Դ. Աստղ-աստղեր, արկղ-արկղեր, վագր-վագրեր, անգղ-անգղներ, սանր-սանրեր:

Ե. Ծովածոց-ծովածոցեր, սուզանավ-սուզանավեր, դաշտավայր-դաշտավայրեր, շնագայլ-շնագայլեր, հեռագիր-հեռագրեր, լրագիր-լրագրեր:

Զ. Քարտաշ-քարտաշներ, գրագիր-գրագիրներ, լեռնագործ-լեռնագործներ, բեռնակիր-բեռնակիրներ:
Է. Մարդ-մարդիկ, կին-կանայք:

25․Փակագծում տրված բառերը հոգնակի՛ դարձրու և համապատասխան ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Մրցող լաստանավերը (լաստանավ) մաքուր էին ու զարդարված գույնզգույն լաթերով:
հարթավայրերը (հարթավայր) գարնան հորդացումների ժամանակ գետերը կարող են հակառակ ուղղությամբ հոսել:
Օդերևութաբանները(օդերևութաբան) զգուշացնում են քաղաքին սպառնացող նոր ցիկլոնի մասին:
Գետում ջրի մակարդակը բարձրացել էր սառցադաշտերի (սառցադաշտ) պատճառով:
Ջրի հոսանքը դանդաղեցնում են հատակին լցված քարակույտերը (քարակույտ):
Աշխարհի գեղեցիկ ջրվեժներից (ջրվեժ) մեկը` Վիկտորիան, անցյալ դարում է հայտնագործվել եվրոպացիների կողմից:
Շատ ծովախորշեր (ծովախորշ) վերածվել են ցամաքի:

26․Բառակապակցությունն անվանել մեկ բառով:

Օր․՝ յոթ գլխով- յոթգլխանի,․․․

ստրուկի մտքով-ստրկամիտ, լի և առատ-լիառատ, կյանքի հյութ-կենսահյութ, ցավից լլկված-ցավալլուկ, մոլոր մտքով-մոլորամիտ, սուր ընթացող-սրընթաց, խելքը կորցրած-խելակորույս, նոր հայտնված-նորահայտ, մենակ ապրող-մենակյաց, խիստ բարքով-խստաբարո, երկար ապրող-երկարակյաց, նոր եկած-նորեկ, աչքին հաճելի-աչքահաճո:

27․Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով՝ ստանալ նոր բառեր:
Բարձրագագաթ —ցածրագագաթ
քաղցրաձայն —կոպտաձայն
վսեմաշուք-շքեղաշուք
տիրակալ-ծովակալ
վճռաբեկ-խոստումնաբեկ
սառնաղբյուր-լեռնաղբյուր
վարկանիշ-հնգանիշ
դալկադեմ-վարդադեմ
ցատկահարթակ-թաթերահարդակ
հոռետես-վատատես

28․Փակագծերում տրվածներից ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
Նվագել (ջութակի վրա, ջութակ), կռվել (թշնամու դեմ, հետ), վերաբերել (հարցին, հարցի մասին), վատ վերաբերվել (ընկերոջը, ընկերոջ հետ), անհանգստանալ (կատարվածով, կատարվածից), մասնակցել (մրցույթին, մրցույթում), հաղթել (մրցույթում, մրցույթին), կասկածել (ընկերոջը, ընկերոջ վրա), համաձայն լինել (առաջարկին, առաջարկի հետ):

24.11.2022

532.Կատարե՛ք գումարում. ա) (+7) + (+2)=+9, գ) (+10) + (+15)=+25, ե) (–17) + (–12)=-29, բ) (–18) + (–3)=-21, դ) (–21) + (–4)=-25, զ) (–29) + (–41)=-70։

533.Գումարե՛ք հետևյալ թվերը. ա) –3, –9 և –5=-17, գ) –11, –7 և –12=-30, ե) –21, –3 և –18=-42, բ) –1, –20 և –8=-29, դ) –6, –9 և –10=-25, զ) –4, –15 և –25=-44։

534.Ցերեկը օդի ջերմաստիճանը –3 էր։ Մինչև կեսգիշեր ցրտեց ևս 8-ով։ Որքա՞ն էր օդի ջերմաստիճանը կեսգիշերին։

-3-8=-11

536.Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով. ա) –30=-20-10, բ) –25=-15-10, գ) –62, դ) –50, ե) –38։

538.Կատարե՛ք գումարում. ա) (+3) + (–4)=-1, դ) (+15) + (–6)=+9, է) (–18) + (+7)=-11, բ) (–11) + (+5)=-6, ե) (–8) + (+7)=-1, ը) (–21) + (+8)=-13, գ) (–10) + (+3)=-7, զ) (+31) + (–10)=+21, թ) (+19) + (–12)=+7։

539.Գտե՛ք գումարը. ա) –5 + 7=+2, գ) 80 + (–100)=-20, ե) –23 + (–14)=-37, բ) –15 + 8=+7, դ) 32 + (–41)=-11, թ) –29 + 27=+2։

541.Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞ տարի է ապրել այդ հույնը։

52+25=77

545.Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն. ա) -9+ 8 = –1, դ) -18+ 7 = –11, է) 5 + -2 = 3, բ) –3 + -3 = –6, ե) -12 + 2 = –10, ը) 25 + -5 = 20, գ) –8 + -2 = –10, զ) -11 + 20 = 9, թ) –5 + -6= –11։

554.Շենքի բարձրությունը 30 մ է։ Նրա երկարությունը բարձրության 180 %-ն է, իսկ լայնությունը` 60 %-ը։ Գտե՛ք շենքի ծավալը։

23.11.22

1.Համոզի՞չ էր հոր նամակը:

Այո, որովհետև հայրը ուզում էր ասեր այն, որ ուսուցիչը շատ կարևոր մարդ է մեր կյանքում։
2. Ո՞վ է ուսուցիչը քեզ համար:

Նրանք շատ բարի են և շատ հոգատար։
3. Ի՞նչ տվեց քեզ  այս պատմությունը։ Այս պատմություն ինձ հասկացրեց, որ ուսուցիչներին պետք է հարգել և սիրել։

21․11․2022

500․Գտե՛ք հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները. – 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

|-10|=10

|+1|=-1

|-3|=3

|+12|=-12

|+18|=-18

|0|=0

|-19|=19

|-100|=100

501․Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

|-9|=9

503․Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

|6000|=6000 |-6000|=6000

504․Հաշվե՛ք. ա) |– 6| + |4|=10, դ) |– 50| + |– 4|=54, է) |– 18| · |– 21|=378, բ) |21| – |6|=15, ե) |31| + |27|=58, ը) |44| : |– 4|=11, գ) |– 3| – |– 1|=2, զ) |15| · |– 12|=180, թ) |– 210| : |– 15|=14։

505․Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է. ա) –| 7 |>|11|, գ) |– 31| <| – 50, |ե) |0| <|– 3, |բ) |– 6 > – 5, |դ) |9 < 8, |զ)| 17 < 0|։

507․Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով հետևյալ թվերը.

0, – 15, – 45, 10, – 30։

|0|:5+11=11

|-15|:5+11=14

|-45|:5+11=20

|10|:5+11=13

|-30|:5+11=17

508․Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի հավասարություն. ա) |5| = 5, գ) |0| = 0, ե) |3| – 1 = 2, բ) |– 1| = 1, դ) 2 · |2| = 4, զ) 3 + |3| = 6։

511․Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման կարգով.

|0|,|3|,|-4|,|-5|,|– 17|,|– 18|,|29 |,| 39|

18.11.2022

476.Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի. ա) – (-35) = 35, բ) – (-81) = 81, գ) – (44)= –44, դ) – (125) = –125։

477.Լրացրե՛ք աղյուսակը` սյունակների դատարկ վանդակներում գրելով նշված թվերին հակադիր թվերը.

-5 -12 +4 +5 -6 -7 +9 +8

478.Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված. ա) – (–63) = 63, գ) 38 = – (+38) բ) – (+45) = –45, դ) –52 = – (–52),

480.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք արտահայտության արժեքները.

ա) – (-8) + 3=11

-0+3=3

-69+3=-66

(-21)+3=24

բ) – (– *) –4։

-(8)-4=-12

-(-0)-4=-4

-(-69)-4=65

-(21)-4=-25

482.Կոորդինատային ուղղի վրա (տե՛ս նկ. 62) գտե՛ք հակադիր կետերի բոլոր զույգերը։

C(-2)E(+2) B(-5)F(+5) A(-7)H(+7)

484.Գտե՛ք ամենամեծ և ամենափոքր թվերը. –1, +2, +7, –6, +5, 0, –11, +10, –9, +2։

ամենամեծ-+10

ամենափոքր-(-11)

488.Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞ գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

50+3=53

3710:53=70

70×3=210

210գրամ

489.Լաստը գետի հոսանքով 8 ժամում լողում է 24 կմ։ Քանի՞ ժամում նույն հեռավորությունը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ կանցնի նավակը, որի արագությունը չհոսող ջրում 7 կմ/ժ է։

24:8=3կմ/ժ

7-3=4կմ/ժ

24:4=6կմ/ժ

20․11․2022

Ոսկի քաղաքը

1.Առանձնացրո’ւ հեքիաթի հերոսներին եւ բնութագրի’ր։

Քանաքարան գեղեցկադեմ և խելացի արքայադուստր էր։Նա Գոհար թագուհու դուստրն էր, որին փոքր ժամանակ որդեգրել էր Ուքանա թագավորը և նա վերջապես հանդիպեց այն երիտասարդի, որը եղել է ոսկի քաղաքում։

Դիվանան շատ էր սիրում Քանաքարային և նա Քանաքարայի համար հայրիկին և մայրիկին թողեց և բացահայտեց ոսկի քաղաքը և Դիվանան և Քանաքարան ամուսնացան։

Գոհար թագուհին հոգի էր, որը Քանաքարայի մայրն էր, նա շատ բարի էր և շատ էր սիրում Քանաքարին, դրա համար նա փորձեց Դիվանային։

Ուքանա թագավորը տխուր մարդ էր ով որդեգրել էր Քանաքարային և պահել մեծացրել ,նա բոլոր արքայազներին հավաքել էր մեկ տեղ, որ Քանաքարան ընտրեր, թե ում հետ պետք է ամուսնանա։

2.Մեկնաբանի’ր հետեւյալ նախադասությունը<< …կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ձգտում ու ճանապարհ>>։Եթե դու ասես, ես դառնալու եմ շատ հարուստ, կամ շատ հայտնի, դու առանց նպատակի, կամ տանջանքի չէս հասնի քո ուզածին։


3.Ո°րն է երջանկության բանաձեւը ըստ հեքիաթի։ Ի°նչ է երջանկությունը քե’զ համար։Երջանկությունը զգացողություն է և ուրախություն։

Իմ համար երջանկությունը այն է, որ միշտ իրականանան իմ ցանկություններն ու երազանքները։։

17․11․2022

476․Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի. ա) – (-35) = 35, բ) – * = 81, գ) – (+44)= –44, դ) – (+125) = –125։

477․Լրացրե՛ք աղյուսակը` սյունակների դատարկ վանդակներում գրելով նշված թվերին հակադիր թվերը.

-5,-12,4,5,-6,-7,9,8

478․Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված. ա) – (–63) = 63, գ) 38 = – (+38), ե) 16 = + (–16), բ) – (+45) = –45, դ) –52 = – (–52), զ) –27 = – (+27)։

480․Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք արտահայտության արժեքները. ա) – * + 3, բ) – (– *) –4։

482․Կոորդինատային ուղղի վրա (տե՛ս նկ. 62) գտե՛ք հակադիր կետերի բոլոր զույգերը։

484․Գտե՛ք ամենամեծ և ամենափոքր թվերը. –1, +2, +7, –6, +5, 0, –11, +10, –9, +2։

488․Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞ գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

489․Լաստը գետի հոսանքով 8 ժամում լողում է 24 կմ։ Քանի՞ ժամում նույն հեռավորությունը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ կանցնի նավակը, որի արագությունը չհոսող ջրում 7 կմ/ժ է։